ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (รายวัน)

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา

- ตามรายละเอียดดังนี้

- เอกสารใบสมัคร

ตามที่ จังหวัดราชบุรีได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ ตามรายละเอียดดังนี้

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตามรายละเอียดดังนี้

Copyright © 2019 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี